Labels

Home » » Tapak Sakti Buddha

Tapak Sakti Buddha

Jurus ke-9 ; Segenap Buddha Menyembah Sakyamuni / Para Buddha Menghadap yang Maha Suci.


0 comments:

Post a Comment